Điểm mới của Hội nghị lần tám 5-1941...

Điểm mới của Hội nghị lần tám (5-1941) so với Hội nghị lần sáu (11-19...

0
Điểm mới của Hội nghị lần tám (5-1941) so với Hội nghị lần sáu (11-1939) Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương là
Thành lập Mặt trận thống nhất dân tộc rộng rãi chế đế quốc giải quyết vấn đề dân tộc trong khuôn khổ từng nước ở Đông Dương Tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất, thực hiện giảm tô, thuế Đề cao nhiệm vụ giải phóng dân tộc, chống đế quốc và phong kiến

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:

Nếu như hội nghị tháng 11-1939 đánh dấu sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược đưa nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu nhưng vấn là giải quyết vấn đề dân tộc trong khuôn khổ ba nước Đông Dương. Phải đến Hội nghị tháng 5- 1941, vấn đề dân tộc được giải quyết trong khuôn khổ từng nước. Hội nghị quyết định thành lập Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh thay cho Mặt trân thống


nhất dân tộc phản đế Đông Dương, thay tên các hội Phản đế thành hội cứu quốc và giúp đỡ thành lập mặt trậm ở các nước Lào, Campuchia.

Sai lầm và chú ý:

+ Hội nghị tháng 11-1939 là hội nghị đánh dấu mở đầu sự chuyển hướng chỉ đạo cách mạng của đảng.

+ Hội nghị tháng 5-1941 là hội nghị hoàn chỉnh chủ trương chuyển hướng chỉ đạo cách mạng của đảng.
giải quyết vấn đề dân tộc trong khuôn khổ từng nước ở Đông Dương

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP