#include <div...

#include #include int top=0;int fun1(){ char a[]= {'a','b','c','('...

0
#include
#include
int top=0;
int fun1()
{
char a[]= {'a','b','c','(','d'};
return a[top++];
}
int main()
{
char b[10];
char ch2;
int i = 0;
while (ch2 = fun1() != '(')
{
b[i++] = ch2;
}
printf("%s",b);
return 0;
}
abc(
abc
3 special characters with ASCII value 1
Empty String

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
3 special characters with ASCII value 1

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP