Many people have found the monotonous buzzing of...

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the un...

0
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.
Many people have found the monotonous buzzing of the vuvuzela in the 2010 - World Cup matches so annoyed
have foundmonotonous2010 - World Cup annoyed

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
annoyed

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP