Câu 21:“You look very smart in...

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the mos...

0
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the most suitable respone to complete each of the following exchanges.

Câu 21:

“You look very smart in that suit, Denis.”
- Denis: “ ______.”
No, I don’t think soOh, you don’t like it, do you?Thanks, I bought it at Mike’sThanks, my mum has bought it

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Thanks, I bought it at Mike’s

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP