Đun nóng m1 gam este X C4H6O2 mạch...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đun nóng m1 gam este...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đun nóng m1 gam este X (C4H6O2) mạch hở với dung dịch NaOH dư, thu được ancol Y và m2 gam muối Z. Biết m1 > m2, điều khẳng định nào sau đây là đúng? A. Muối Z có công thức là C2H3O2Na. B. Đốt cháy hoàn toàn 1 mol Y thu được 1 mol CO2 và 2 mol H2O. C. Đốt cháy hoàn toàn 1 mol Z thu được 1 mol CO2 và 1 mol H2O. D. Y làm mất màu nước Br2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
mRCOOR’ > mRCOONa —> R’ > Na = 23 X có nối đôi C=C nên R’ là CH2=CH-CH2- Vậy X là HCOO-CH2-CH=CH2, Y là CH2=CH-CH2-OH và Z là HCOONa Khẳng định C đúng.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP