He felt tired However he was determined to...

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sen...

0
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentence in the following questions.
He felt tired. However, he was determined to continue to climb up the mountain.
Tired as he might feel, he was determined to continue to climb up the mountain.He felt so tired that he was determined to continue to climb up the mountain.Feeling very tired, he was determined to continue to climb up the mountain.As a result of his tiredness, he was determined to continue to climb up the mountain.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Tired as he might feel, he was determined to continue to climb up the mountain.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP