He had just finished eating his breakfast Then...

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sen...

0
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.
He had just finished eating his breakfast. Then he fell down.
Hardly did he finished eating his breakfast when he fell down.Hardly he had finished eating his breakfast when he fell down.Hardly had he finished eating his breakfast when he fell down.Hardly have he finished eating his breakfast when he fell down.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Hardly had he finished eating his breakfast when he fell down.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP