He is a typical optimist always looking on...

Mark the letter A, B C or D on your answer sheet to indicate the word...

0
Mark the letter A, B C or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.
He is a typical optimist, always looking on the bright side of everything.
introvertextrovertpessimistactivist

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
pessimist

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP