It is possible ______ may assist some trees...

It is possible ______ may assist some trees in saving water in the wi...

0
It is possible ______ may assist some trees in saving water in the winter.
to lose leavesthat the loss of leavesthe leaves are lostwhen leaves have lost

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
that the loss of leaves

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP