By the time you come here tomorrow the...

By the time you come here tomorrow, the work ______ .

0
By the time you come here tomorrow, the work ______ .
will be finishedwill be finishingwill have been finishedwill have been finishing

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
will have been finished

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP