Hòa tan hết 6 08 gam hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hết 6,08 gam...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hết 6,08 gam hỗn hợp gồm Cu, Fe bằng dung dịch HNO3 thu được dung dịch X và 1,792 lít NO (đktc). Thêm từ từ 2,88 gam bột Mg vào dung dịch X đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0,448 lít NO (đktc), dung dịch Y và m gam chất rắn không tan. Giá trị của m là: A. 4,96 gam B. 6,40 gam C. 4,40 gam D. 3,84 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Thêm Mg vào X có thoát NO nên X chứa H+ và NO3- dư. Đặt a, b là số mol Fe, Cu. —> 56a + 64b = 6,08 và 3a + 2b = 0,08.3 —> a = 0,04 và b = 0,06 nMg = 0,12 & nNO tổng = 0,1 Dễ thấy 2nMg < 3nNO tổng < 2nMg + 2nFe nên Cu2+ bị khử hết, Fe2+ bị khử một phần. Bảo toàn electron: 2nMg + 2nFe pư = 3nNO —> nFe = 0,03 Chất rắn gồm Cu (0,06) và Fe (0,04 – 0,03 = 0,01) —> m rắn = 4,4

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP