“If only I hadn’t lent him all my...

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the mo...

0
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges.
“If only I hadn’t lent him all my money!”
-“ ____________”
Well, you did, so it’s no use crying over spilt milk. All right. You will be OK.Sorry, I have no idea.I’m afraid you will have to do it.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Well, you did, so it’s no use crying over spilt milk.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP