In 2012 9% of the energy consumed in...

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the wor...

0
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSET in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.
In 2012, 9% of the energy consumed in the USA came from the renewable sources. Out of this, hydro-power accounted for 16%.
producedutilizedcostumedrecycled

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:

Câu 24: Đáp án B

consume (v): tiêu thụ = utilize (v): dùng, sử dụng.
Các đáp án còn lại:
A. produce (v): sản xuất.
C. costume (v): mặc quần áo.
D. recycle (v): tái chế.
Dịch: Vào năm 2012, 9% lượng năng lượng được tiêu thụ ở Mĩ là đến từ các nguồn năng lượng tái tạo. Ngoài ra, năng lượng thủy điện chiếm 16%.

utilized

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP