It can be inferred from the passage that...

It can be inferred from the passage that the word “coelacanth” comes ...

0
It can be inferred from the passage that the word “coelacanth” comes from the Greek
sharp teethextinct fishhollow spinebony fingers

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
hollow spine

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP