Today the number A of people whom B...

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to show the underli...

0
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to show the underlined part that need correction in each of the following sentences
Today the number (A) of people whom (B) enjoy winter sports is (C) almost double that (D) of twenty years ago
(A)(B)(C)(D)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
(B)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP