Sự kiện nào đã làm chuyển biến tình...

Sự kiện nào đã làm chuyển biến tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam, t...

0
Sự kiện nào đã làm chuyển biến tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam, tạo cơ sở xã hội và điều kiện chính trị để tiếp thu luồng tư tưởng cách mạng vô sản?
Pháp thực hiện chính sách “Kinh tế chỉ huy”. Pháp tăng cường đầu tư vốn ở Đông Dương. Cách mạng tháng Mười Nga thành công (1917). Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919 – 1929).

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919 – 1929).

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP