The city's roads are usually very crowded ________...

The city's roads are usually very crowded ________ rush hours, due to...

0
The city's roads are usually very crowded ________ rush hours, due to an increase in car ownership in recent years.
while during when about

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
during

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP