The purpose of the passage is to _______...

The purpose of the passage is to _______.

0
The purpose of the passage is to _______.
explain how Lake Vostok was discovereddiscuss future plans for Lake Vostokprovide satellite data concerning Antarcticapresent an unexpected aspect of Antarctica's geography

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
present an unexpected aspect of Antarctica's geography

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP