The school officials are considering a comprehensive planning...

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the un...

0
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.
The school officials are considering a comprehensive planning to alleviate the problem of overcrowding in the dormitories.
areplanningalleviateovercrowding

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
planning

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP