The word “patriarchal” in paragraph 3 is closest...

The word “patriarchal” in paragraph 3 is closest in meaning to ______.

0
The word “patriarchal” in paragraph 3 is closest in meaning to ______.
ruled or controlled by menequal for both men and womensimple with no rules and lawsmodern with advanced facilities

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
ruled or controlled by men

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP