Thí nghiệm nào sau đây không xảy ra...

Thí nghiệm nào sau đây không xảy ra phản ứng?

0
Thí nghiệm nào sau đây không xảy ra phản ứng?
Cho dung dịch HCl vào dung dịch Fe(NO3)2.Cho Si vào dung dịch NaOH, đun nóng.ho dung dịch NaHCO3 vào dung dịch HCl.Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch H3PO4.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:

A Fe2+ + H+ + NO3 → Fe3+ + NO + H2O.

B Si + NaOH + H2O → Na2SiO3 + H2

C NaHCO3 + HCl → NaCl + CO2↑ + H2O.

Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch H3PO4.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP