Thomas refused to join the school basketball team...

Mark the letter A, B, C or D in your answer sheet to indicate the und...

0
Mark the letter A, B, C or D in your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.
Thomas refused to join the school basketball team, this was not good news at all.
to joinschoolthisgood

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
this

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP