Tom: “You’ve got a lovely singing voice Mary...

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the se...

0
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best completes each of the following exchanges.
Tom: “You’ve got a lovely singing voice, Mary.”
Mary: “______________.”
CongratulationsYou must be kiddingDon’t mention themIt’s all right

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
You must be kidding

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP