Trong thời kì 1936 -1939 nhiệm vụ chiến...

Trong thời kì 1936 -1939, nhiệm vụ chiến lược của cách mạng tư sản dâ...

0
Trong thời kì 1936 -1939, nhiệm vụ chiến lược của cách mạng tư sản dân quyền Đông Dương được Đảng ta xác định là
đánh đổ đế quốc Pháp để giành độc lập dân tộc. chống đế quốc và chống phong kiến. đánh đổ phong kiến để người cày có ruộng. chống phát xít, chống bọn phản động thuộc địa tay sai, đòi tự do dân chủ cơm áo hòa bình.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
chống đế quốc và chống phong kiến.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP