A lot of rice were exported to France...

Mark the letter A, B, C, D on your answer sheet to indicate the under...

0
Mark the letter A, B, C, D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions:
A lot of rice were exported to France last year.
weretoA lot ofexported

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
were

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP