When I mentioned the party he was all...

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the wor...

0
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.
When I mentioned the party, he was all ears.
using both earslistening neglectfullylistening attentivelypartially deaf

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
listening attentively

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP