Which of the following would NOT distinguish Project...

Which of the following would NOT distinguish Project Phoenix from pre...

0
Which of the following would NOT distinguish Project Phoenix from previous SETI experiments?
It can only search in a few directionsIt uses the world’s largest antennasIt immediately tests candidate signalsIt is comprehensive

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
It can only search in a few directions

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP