"Would you mind not smoking in here?" I'd...

Viết Lại Câu "Would you mind not smoking in here?" I'd rather _______...

0
Viết Lại Câu

"Would you mind not smoking in here?"
I'd rather ________________________________________________________________________

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

I'd rather you didn't smoke in here.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP