You shouldn’t wear casual clothes to an interview...

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the wor...

0
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word of phrase that is CLOSEST in meaning to the underlined part in each of the following question.
You shouldn’t wear casual clothes to an interview.
formaluntidyinformalelegant

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
informal

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP