“How come Chipu didn’t audition for the show?”...

Ngữ Pháp và Từ Vựng “How come Chipu didn’t audition for the show?” – ...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

“How come Chipu didn’t audition for the show?” – “I guess she ________ the notice”

A. didn’t have to see B. needn’t have seen

C. might not have seen D. shouldn’t have seen

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án C

Giải thích: xét nghĩa câu
A. không phải nhìn thấy
B. không cần nhìn nhưng đã nhìn (needn’t have PII)
C. có lẽ đã không nhìn thấy (might (not) have PII) => không nhìn thấy nên không xuất hiện.
D. không nên nhìn nhưng đã nhìn (should (not) have PII)
Dịch nghĩa: “Tại sao Chipu không tham dự vòng giấu mặt của chương trình?”

- “Tôi đoán là cô thấy không nhìn thấy thông báo.”

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP