By the year 2060 many people currently employed...

Ngữ Pháp và Từ Vựng By the year 2060, many people currently employed ...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

By the year 2060, many people currently employed _________ the job.

A. have lost B. will be losing C. will have lost D. are losing

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án C

Giải thích: qua cụm từ “by the year 2060”. Đầu tiên, có chữ “By” => dùng thì HOÀN THÀNH. Có “the year 2060” => dùng thì TƯƠNG LAI => TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH.
Dịch nghĩa: Đến năm 2060, rất nhiều người, những người mà hiện tại đang có việc làm, sẽ mất việc

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP