I feel sorry for Jack because he has...

Ngữ Pháp và Từ Vựng I feel sorry for Jack because he has failed all h...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

I feel sorry for Jack because he has failed all his exams.

A. I am upset with Jack because he always fails his exams.

B. Jack has not passed any of his exams, so I feel bad for him.

C. Jack is unhappy because he couldn’t pass any of his exams.

D. Jack has failed all of his exams, and so we are both very sad

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án B

Giải thích: Đáp án B: Jack không qua bất cứ bài kiểm tra nào, nên tôi buồn cho anh ấy.

Đáp án A sai ở chữ “always”.

Đáp án C +D sai về nghĩa (câu gốc không đề cập đến việc Jack có buồn hay không)

Dịch nghĩa: Tôi buồn cho Jack vì anh ấy trượt hết các bài kiểm tra.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP