So little _______ about mathematics that the lecture...

Ngữ Pháp và Từ Vựng So little _______ about mathematics that the lect...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

So little _______ about mathematics that the lecture was completely beyond me.

A. did I know B. I have known C. do I know D. knew

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án A

Giải thích: Đây là dạng câu đảo ngữ với So...that

So + Tính từ + Trợ động từ + chủ ngữ+ Danh từ + That + SVO

Ngoài ra, vế sau “that” chia ở thì quá khứ đơn “was” => vế trước cũng phải ở thì quá khứ.

Dịch nghĩa: Tôi biết rất ít về toán học nên bài giảng này hoàn toàn vượt quá tầm hiểu biết của tôi.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP