We haven’t reached the final _______ on the...

Ngữ Pháp và Từ Vựng We haven’t reached the final _______ on the fundi...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

We haven’t reached the final _______ on the funding for scientific research yet.

A. decides B. decision C. deciding D. decisive

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án B

Giải thích: Trước chỗ trống trong câu là tính từ “final” => cần danh từ.

A: decides => động từ chia số ít

B: decision => danh từ

C: deciding => động từ dạnh V-ing

D: decisive => tính từ

Dịch nghĩa: Chúng ta vẫn chưa đi đến quyết định cuối cùng về quỹ của nghiên cứu khoa học.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP