Malaria is a disease __________ by the anopheles...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Malaria is a disease __________ by the anopheles....

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Malaria is a disease __________ by the anopheles.

A. transmit B. transmitting C. is transmitted D. transmitted

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án D

Giải thích: Trong câu có xuất hiện chữ “by” => mang nghĩa bị động. Ở đây cần dùng rút gọn dạng bị động của mệnh đề quan hệ.

* Chủ động: V => Ving; Bị động: V => PII

Dịch nghĩa: Bệnh sốt rét là một loại bệnh bị truyền nhiễm bởi muỗi Anofen

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP