Because of approaching storm the wind began to...

Tìm Lỗi Sai Because of approaching storm, the wind began to blow hard...

0
Tìm Lỗi Sai

Because of approaching storm, the wind began to blow hard and the sky became dark as evening.

A. Because of B. to blow hard C. became D. as

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

: Đáp án D

Đáp án D: as => like

* Phân biệt “as” vs. “like”

_as: liên từ/phó từ trước một mệnh đề/phó từ khác/mệnh đề bắt đầu bằng 1 giới từ, thể hiện sự tương đồng (A cũng như B)

ex: He loves puppies as I do.

_like: giới từ trước danh từ/đại từ thể hiện sự so sánh (thực tế A không thể là B)

ex: She has a chubby face like me.

Dịch nghĩa: Bởi vì cơn bão đang tiến đến, gió bắt đầu thổi mạnh và bầu trời trở nên tối như ban đêm.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP