She turned the radio on at 7 30...

Ngữ Pháp và Từ Vựng She turned the radio on at 7.30. She was still li...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

She turned the radio on at 7.30. She was still listening to it when her mother came home at 9.00.

A. She has been listening to the radio at 7.30.

B. She had been listening to the radio since 7.30.

C. She has been listening to the radio after 7.30.

D. She had been listening to the radio by 7.30.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án B

Ở đây đang dùng thì quá khứ => thì hiện tại ở đáp án A và C loại

7.30 là một thời điểm trong quá khứ, một mốc thời gian trong quá khứ => sử dụng since

Đáp án là B

Dịch: Câu gốc: Cô ta đã bật đài radio lúc 7.30. Cô ta vẫn đang nghe nó khi mẹ tôi về nhà lúc 9.00 B. Cô ấy đã nghe đài suốt từ 7.30

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP