These chairs are ________ better than the others...

Ngữ Pháp và Từ Vựng These chairs are ________ better than the others....

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án C

Giải thích: trong câu có từ “than” của so sánh hơn, vì thế sẽ dùng “much” để chỉ sự “hơn rất nhiều lần”

Dịch nghĩa: Những cái ghế này thì tốt hơn rất nhiều so với những cái khác

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP