The planes were delayed and the hotel was...

Ngữ Pháp và Từ Vựng The planes were delayed and the hotel was awful, ...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

The planes were delayed and the hotel was awful, but ______ we still had a good time.

A. on the top of all that B. on the contrary C. for all that D. by the same token

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án D

Giải thích: dịch nghĩa câu

A: on the top of sth: thêm vào đó

B: on the contrary: ngược lại

C: for all that: mặc dù

D: by the same token: đồng thời

Dịch nghĩa: Những chuyến bay bị hoãn và khách sạn thì tồi tệ, nhưng đồng thời, chúng tôi vẫn có một khoảng thời gian đẹp.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP