I had just come home Then I heard...

Ngữ Pháp và Từ Vựng I had just come home. Then I heard the phone rin...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

I had just come home. Then I heard the phone ringing.

A. No sooner had I come home then I heard the phone ringing.

B. Scarcely had I come home when I heard the phone ringing.

C. I had barely come home than I heard the phone ringing.

D. Hardly barely come home did I hear the phone ringing.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án B

Giải thích: Đáp án B: Tôi vừa vào nhà thì tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo.

Đáp án A sai ở chữ “then”

Đáp án C sai ở chữ “than”

Đáp án D sai cấu trúc.

*Cấu trúc câu đảo ngữ:

No sooner + QKHT + than + QKĐ: vừa mới.... thì......

= Hardly/Barely/Scarcely + QKHT + when/before +QKĐ

Dịch nghĩa: Ngay khi tôi vào nhà thì tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP