If ____________ the Xmas tree would look more...

Ngữ Pháp và Từ Vựng If ____________, the Xmas tree would look more im...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

If ____________, the Xmas tree would look more impressive.

A. being done carefully B. it were to be carefully done

C. done carefully D. it is carefully done

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án B

Giải thích: đây là câu điều kiện loại II (vì vế sau nhìn thấy “would V”) => vế có “If” dùng thì Quá khứ đơn.
Công thức: If + S + Ved, S +would/ could/ should...+ V
or If + S + were to V, S +would/ could/ should...+ V
=> Diễn tả điều không có thật ở hiện tại.
Dịch nghĩa: Nếu được trang trí cẩn thận, cây thông Noel sẽ trông rất ấn tượng

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP