A loss of social values means our society...

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the wor...

0
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.
A loss of social values means our society is deteriorating.
improvingexpandingexistingchanging

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:

Câu 25: Đáp án A

deteriorating (v): suy tàn, hư hỏng >< improving (v): cải thiện, tiến bộ.
Các đáp án còn lại:
B. expanding: mở rộng.
C. existing: tồn tại.
D. changing: thay đổi.
Dịch: Nhiều giá trị xã hội biến mất đồng nghĩa với việc xã hội đang đi xuống.

improving

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP