After I _________ from college I started to...

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the co...

0
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
After I _________ from college, I started to work as a teacher of english in this school.
had graduatedhave graduatedgraduategraduated

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
had graduated

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP