Bài 12 Phân bón hóa học - Bài...

Bài 12. Phân bón hóa học - Bài 3 trang 58 - Sách giáo khoa Hóa 11

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Phản ứng nhiệt phân :

\(Ca_3(PO_4)_2 \xrightarrow[]{t^0} P_2O_5 + 3CaO\)

310g 142g

Thành phần phần trăm theo khối lượng của \(P_2O_5\) : \(\dfrac{142.350}{310}.\dfrac{100}{1000}\) = 16,03%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP