Bài 10 Photpho - Bài 5 trang 50...

Bài 10. Photpho - Bài 5 trang 50 - Sách giáo khoa Hóa 11

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

a) Phương trình hóa học:

\(2P + \dfrac{5}{2}O_2 \rightarrow P_2O_5\)

0,2mol 0,1mol

\(P_2O_5 + 4NaOH \rightarrow 2Na_2HPO_4 + H_2O\)

0,1mol

b) Số mol P đã cháy : \(\dfrac{6,2}{31}=0,2(mol)\)

Số mol NaOH cần dùng vừa đủ: 0,1.4 = 0,4 (mol)

Khối lượng NaOH: 0,4.40=16(g)

Khối lượng dung dịch NaOH 32% : \(m_{dd} = \dfrac{100.16}{32}=50(g)\)

c) Khối lượng dung dịch muối tạo thành: m = 0,2.142 = 28,4(g)

Khối lượng dung dịch bằng:

Khối lượng \(P_2O_5\) + Khối lượng dung dịch NaOH

(0,1.142)(g) + 50(g) = 64,2(g)

Nồng độ phần trăm:

C% = \(\dfrac{28,4.100}{64,2}=44,24\)%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP