Bài 9 Axit nitric và muối nitrat -...

Bài 9. Axit nitric và muối nitrat - Bài 5 trang 45 - Sách giáo khoa H...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Viết phương trình hóa học của các phản ứng thực hiện dãy chuyển hóa:

(1) \(4NO_2 + 2H_2O + O_2 \rightarrow 4HNO_3\)

(2) \(2HNO_3 + CuO \rightarrow Cu(NO_3)_2 + H_2O\)

(3)\(Cu(NO_3)_2 + 2NaOH \rightarrow Cu(OH)_2 \downarrow +2NaNO_3\)

(4)\(Cu(OH)_2 + 2HNO_3 \rightarrow Cu(NO_3)_2 +2H_2O\)

(5)\(Cu(NO_3)_2 \xrightarrow[]{t^0} CuO + 2NO_2 \uparrow + \dfrac{1}{2}O_2 \uparrow\)

(6) \(CuO + H_2 \xrightarrow[]{t^0} Cu + H_2O\)

(7) \(Cu + Cl_2 \xrightarrow[]{t^0} CuCl_2\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP