Bài 8 Amoniac và muối amoni - Bài...

Bài 8. Amoniac và muối amoni - Bài 6 trang 38 - Sách giáo khoa Hóa 11

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Phản ứng nhiệt phân của \(NH_4NO_2\) là :

\(\overset{-3}{N}H_4 \overset{+3}{N}O_2 \xrightarrow[]{t^0} \overset{0}{N_2}+ 2H_2O\)

Ta thấy:

- Nguyên tử nitơ trong ion amoni \((NH_4^+)\) đóng vai trò chất khử vì nguyên tử nitơ bị oxi hóa từ \(\overset{-3}{N}\) lên \(\overset{0}{N}\).

- Nguyên tử nito trong ion nitrit \((NO_2^-)\) đóng vai trò chất oxi hóa vì nó bị khử từ \(\overset{+3}{N}\) xuống \(\overset{0}{N}\).

Phản ứng nhiệt phân \(NH_4NO_3\) là :

\(\overset{-3}{N}H_4 \overset{+5}{N}O_3 \xrightarrow[]{t^0} \overset{+1}{N_2O}+ 2H_2O\)

Nguyên tử N trong ion \(NH_4^+\) đóng vai trò chất khử vì nó bị oxi hóa từ \(\overset{-3}{N}\) lên \(\overset{+1}{N}\)

Nguyên tử N trong ion \(NO_3^-\) đóng vai trò chất oxi hóa vì nó bị khử từ \(\overset{+5}{N}\) xuống \(\overset{+1}{N}\).

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP