Bài 20 Mạch dao động - Giải câu...

Bài 20. Mạch dao động - Giải câu 1 Trang 105 - Sách giáo khoa Vật lí 12

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Ta có: \(q=q_0 \cos (w+\varphi)=q_0 \cos \left ( \dfrac{2\pi}{T}.t \right )\)

\(i=I_0 \cos \left ( \omega t+\varphi +\dfrac{\pi}{2}\right )=I_0 \cos \left ( \dfrac{2\pi}{T}.t+\dfrac{\pi}{2} \right )\)

Bảng giá trị:

t 0 \(\dfrac{T}{4}\) \(\dfrac{T}{2}\) \(\dfrac{3T}{4}\) T
q \(q_0\) 0 \(-q_0\) 0 \(q_0\)
i 0 \(-I_0\) 0 \(I_0\) 0

Đồ thị q(t) và i(t) với \(\varphi=0\):

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP