Bài 26 Luyện tập: Nhóm halogen - Bài...

Bài 26. Luyện tập: Nhóm halogen - Bài 6 Trang 119 - Sách giáo khoa Hó...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

a. Giả sử lấy lượng mỗi chất là a (gam)

\(MnO_2+4HCl \rightarrow MnCl_2+Cl_2+2H_2O\) (1)

\(\dfrac{a}{87}mol\) \(\dfrac{a}{87}mol\)

\(2KMnO_4+16HCl\rightarrow 2KCl+2MnCl_2+5Cl_2+8H_2O\) (2)

\(\dfrac{a}{158}mol\) \(\dfrac{a}{158}.\dfrac{5}{2}=\dfrac{a}{63,2}mol\)

\(K_2Cr_2O_7+14HCl \rightarrow 2CrCl_3+2KCl+3Cl_2+7H_2O\) (3)

\(\dfrac{a}{294}mol\) \(\dfrac{3a}{294}=\dfrac{a}{98}mol\)

Ta có: \(\dfrac{a}{63,2}>\dfrac{a}{87}>\dfrac{a}{98}.\)

Vậy, dùng \(KMnO_4\) để điều chế được nhiều \(Cl_2\) nhất.

b. Giả sử số mol của các chất oix hóa bằng nhau là n (mol).

Theo (1): n (mol) \(MnO_2 \Rightarrow n (mol) Cl_2\)

Theo (2): n (mol) \(KMnO_4 \Rightarrow \dfrac{5n}{2}=2,5n (mol) Cl_2\)

Theo (3): n (mol) \(K_2Cr_2O_7 \Rightarrow 3n(mol) Cl_2\)

Ta có: 3n > 2,5n > n.

Vậy dùng \(K_2Cr_2O_7\) điều chế được nhiều \(Cl_2\) nhất.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP