Bài 36 Năng lượng liên kết của hạt...

Bài 36. Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân - Giải câ...

0
Bài 36. Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân - Giải câu 7 Trang 187 - Sách giáo khoa Vật lí 12

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đề bài

Hoàn chỉnh các phản ứng sau:

\(_{3}^{6}{Li}+_{Z}^{A}{X}\overrightarrow{} _{4}^{7}{Be}+_{0}^{1}{n}\)

\(_{5}^{10}{B}+_{Z}^{A}{X}\rightarrow _{3}^{7}{Li}+_{2}^{4}{He}\)

\(_{17}^{35}{Cl}+_{Z}^{A}{X} \rightarrow _{16}^{32}{S}+_{2}^{4}{He}\)

Hướng dẫn giải

a) \(_{3}^{6}{Li}+_{Z}^{A}{X}\overrightarrow{} _{4}^{7}{Be}+_{0}^{1}{n}\)

Áp dụng định luật bảo toàn điện tích và bảo toàn số nuclôn:

3 + Z = 4 + 0 \(\Rightarrow\) Z = 1

6 + A = 7 + 1 \(\Rightarrow\) A = 2

Vậy, \(_{Z}^{A}{X}=_{1}^{2}{H}=_{1}^{2}{D}\)

Phản ứng hoàn chỉnh:

\(_{3}^{6}{Li}+_{1}^{2}{D}\overrightarrow{} _{4}^{7}{Be}+_{0}^{1}{n}\)

b) \(_{5}^{10}{B}+_{Z}^{A}{X}\rightarrow _{3}^{7}{Li}+_{2}^{4}{He}\)

Áp dụng định luật bảo toàn điện tích và bảo toàn số nuclôn:

5 + Z = 3 + 2 \(\Rightarrow\) Z = 0

10 + A = 7 + 4 \(\Rightarrow\) A = 1

Vậy, \( _{Z}^{A}{X}=_{0}^{1}{n}\)

Phản ứng hoàn chỉnh:

\(_{5}^{10}{B}+_{0}^{1}{n} \rightarrow _{3}^{7}{Li}+_{2}^{4}{He}\)

c) \(_{17}^{35}{Cl}+_{Z}^{A}{X} \rightarrow _{16}^{32}{S}+_{2}^{4}{He}\)

Áp dụng định luật bảo toàn điện tích và bảo toàn số nuclôn:

17 + Z = 16 + 2 \(\Rightarrow\) Z = 1

35 + A = 32 + 4 \(\Rightarrow\) A = 1

Vậy \( _{Z}^{A}{X}=_{1}^{1}{H}\)

Phản ứng hoàn chỉnh:

\(_{17}^{35}{Cl}+_{1}^{1}{H}\rightarrow _{16}^{32}{S}+_{2}^{4}{He}\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP